人教版七年级下册英语单词表(含音标)

【新目标】人教版七年级下册英语单词表、含音标

请看下方“七年级下册完整英语单词表及音标。

 

Unit 1 Can you play the guitar?

1. guitar [ɡɪ’tɑːr] n.吉他

2. join [dʒɔɪn] v.参加;加入

3. dance [dɑːns] [dæns] v.跳舞;舞蹈

4. swim [swɪm] v.游泳

5. sing [sɪŋ] v.唱;唱歌

6. chess [tʃes] n.国际象棋

7. paint [peint][pent] v.画画

8. speak [spi:k][spik] v.说;说话

9. piano [‘pjɑːnəʊ] n.钢琴

10. drum [drʌm] n.喇叭

11. violin [ˌvaɪə’lɪn] n.小提琴

12. or [ɔːr] conj.或者

13. musician [mju’zɪʃn] n.音乐家

14. show [ʃəʊ] n.演出;表演 v.展示;给..看

15.draw [drɔː]   v.画

16.story  [‘stɔːri] 故事、事迹、小说

17.tell  [tel]  v.告诉;讲述

18.write    [rait] v.书写

19.talk  [tɔːk]   谈话、谈论

20.also [‘ɔːlsəʊ]  也;亦;而且adv.

21.people [‘piːpl]  人;人民n.

22.center [‘sɛntɚ]  中央、中心        

23.home [həʊm]   adv.家

24.today [tə’deɪ]  n.& adv.今天;今日

25.make   [meik] 使、促使、迫使

26.weekend [‘wiːkend]  n.周末;星期六和星期日

27teach [tiːtʃ]   教、讲授

28 club [klʌb]  社团;俱乐部 n.

29 show [ʃəʊ]  n.演出;表演 v.展示;给..看

 

 

Unit 2 What time do you go to school?

1up [ʌp] prep.向上

2dressed [drest] adj.打扮好的;穿着衣服的

动词dress的过去式和过去分词.

3brush [brʌʃ]  v.刷

4showe[‘ʃaʊə(r)]v.淋浴;淋浴器

5usually [‘juːʒuəli] adv.通常

6forty [‘fɔːrti] num.四十

7never [‘nevə(r)] adv.永不;绝不;从不;未曾

8early [‘ɜːli] adv.早 adj.早

9fifty [‘fɪfti]  num.五十

10job [dʒɑːb]  n.工作;零工;任务;职位

13o’clock(=of the clock)  adv.…点钟(只用于正点)

14.station [‘steɪʃn] n.电视台;车站

15.funny [‘fʌni] adj奇怪的滑稽好笑的

16.exercise [‘eksərsaɪz] v.n锻炼;练习

17.group [ɡruːp] n.组群

18.take a shower淋浴;洗澡

19.work [wɜːrk] n.& v.工作

20.teeth [tiːθ] n.(tooth的复数形式)牙齿

21.best [best] adj.& adv.(good, well的比较级) (地)

22.half [hɑːf] [hæf]一半,半数

23.past [pɑːst] [pæst]过去,往事

24.quarter [‘kwɔːtə(r)] n.一刻钟;四分之一

25.homework [‘həʊmwɜːk] n.家庭作业

26.run [rʌn] v 跑;奔

27.walk [wɔːk]v. 行走;步行

28.clean [kliːn] v打扫;弄干净;adj干净的

29.quickly [‘kwɪkli] adv很快的

30.either [‘aɪðər] adv或者;也

31.lot lɒt] pron大量;许多

32.taste [teɪst] v.有…的味道;品尝n.味道;滋味

33.life [laɪf] n.生活

 

 

unit 3 How do you get to school

1.train [treɪn]n. 火车

2.bus [bʌs]n.公交车

3.subway[‘sʌbweɪ]n.地铁

4.ride [raɪd] v骑n旅行rode.ridden

5.bike[baɪk]n. 自行车

6.sixty [‘sɪksti]num. 六十

7.seventy [‘sevnti]num.七十

8.eighty[‘eɪti]num.八十

9.ninety [‘naɪnti]num. 九十

10.hundred [‘hʌndrəd]num. 一百

11.far [fɑːr]adv. 很

12.minute [‘mɪnɪt]n.分钟

13.kilometer [‘kɪləˌmiːtə]n.公里

14.new [njuː]adj. 新的

15.every [‘evri]adj. 每一个

16.by [baɪ]prep. 通过,被

17.drive [draɪv]v. 开车

18.live [lɪv]v. 活的,生动的

19.stop[stɒp]v.停止

20.cross [krɔːs]v. 交叉

21.river [‘rɪvə(r)]n. 河,江

22.many [‘meni]adj.许多

23.village [‘vɪlɪdʒ]n. 村庄,村民

24.between [bɪ’twiːn]prep.介于…之间

25.bridge [brɪdʒ]n. 桥

26.boat [bəʊt] n.小船

27.ropeway [‘rəʊpweɪ]n. 索道;空中缆索

28.year [jɪə(r)]n. 年;岁

29.afraid [ə’freɪd]v. 害怕;惧怕

30.like [laɪk]prep. 像;怎么样(介词)

31.leave [liːv]v. 离开left

32.dream [driːm]n&v. 梦想;睡梦

33.true [truː]adj. 真的;符合实际的

 

 

Unit 4 Don’t eat in class

1.rule [ruːl]n. 规则;规章

2.arrive [ə’raɪv]v. 到达

3.hallway [‘hɔːlweɪ]n. 走廊;过道

4.hall [hɔːl] n.大厅;礼堂

6.fight [faɪt]v. 打架;战斗

7.sorry [‘sɑːri]adj. 抱歉的;难过的;惋惜的

8.outside [ˌaʊt’saɪd] adv.在外面adj外面的

9.wear[weə(r)]v.穿;戴

10.important [ɪm’pɔːrtnt] adj. 重要的

11.bring [brɪŋ]v. 带来;取来

12.player [‘pleɪə(r)]n. 播放机;运动员

13.uniform [‘juːnɪfɔːm]n. 校服;制服

14.quiet [‘kwaɪət]adj. 安静的

15.out [aʊt]adv. 外出

16.dish[dɪʃ]n.碟;盘dishes

17.night [naɪt]n. 晚上

18.before [bɪ’fɔː(r)] prep.cnmj在…以前adv以前

19.dirty [‘dɜːti]adj. 脏的

20.kitchen [‘kɪtʃɪn]n. 厨房

21.more [mɔː(r)]pron.更多的

22.noisy [‘nɔɪzi]adj. 吵闹的

23.relax [rɪ’læks]v. 放松;休息

24.read [riːd]v. 读;阅读

25.terrible[‘terəbl]adj. 非常讨厌的;可怕的

26.feel [fiːl]v. 感受;觉的

27.strict [strɪkt]adj. 严格的;严厉的

28.remember [rɪ’membə(r)]v. 记住;记起

29.follow [‘fɒləʊ]v. 遵循;跟随

30.luck [lʌk]n. 幸运;运气

31.keep [kiːp]v. 保持;保留

32.hair [heə(r)]n. 头发;毛发

33.learn [lɜːn]v.学习;学会

 

 

Unit 5 What do you like pandas?

1.tiger [‘taɪɡə(r)] n老虎

2.elephant [‘elɪfənt] n 大象

3.koala [kəʊ’ɑːlə] n 树袋熊

4.panda [‘pændə] n 熊猫

5.lion [‘laɪən] n狮子

6.giraffe [dʒə’rɑːf] n 长颈鹿

7.cute [kjuːt] adj可爱的;机灵的

8.lazy[‘leɪzi] 懒散的;懒惰的

9.smart [smɑːt] adj 聪明的

10.beautiful [‘bjuːtɪfl] adj 美丽的;美好的

11.scary [‘skeəri] adj吓人的;恐怖的

12.kind [kaɪnd] n 种类

13.Australia [ɔ’streljə] n 澳大利亚

14.south [saʊθ] adj 南方的n 南;南方

15.Africa [‘æfrɪkə] n非洲

16.pet [pet] n 宠物

17.leg [leɡ] n 腿

18.cat [kæt] n 猫

19.sleep [sliːp] n睡觉

20.animal [‘ænɪml] n 动物

21.friendly [‘frendli] adj 友好的

22.shy [ʃaɪ] adj 羞怯的;腼腆的

23.save [seɪv] v 救;救助

24.symbol [‘sɪmbl] n象征

25.flag [flæɡ] n 旗;旗帜

26.forget [fə’ɡet] v忘记;旗杆

27.place [pleɪs] n 地点;位置

28.water [‘wɔːtə(r)] n水

29.danger [‘deɪndʒə(r)] n 危险

30.cut [kʌt] v 砍;切

31.down [daʊn] adv(坐躺倒)下

32.tree [triː] n 树

33.kill [kɪl] v杀死;弄死

34.ivory [‘aɪvəri] n象牙

35.over [‘əʊvə(r)] prep 超过;多于在…上方

36.zoo [zuː] n动物园

 

 

Unit6. I’m watching TV

1.newspaper [‘njuːzpeɪpə(r)] n 报纸

2.use [juːs] v使用;运用

3.soup [suːp] n汤

4.wash [wɒʃ [wɑːʃ]] v洗

5.movie [‘muːvi] n电影

6.just [dʒʌst] adv 只是;恰好

7.house [haʊs] n房子

8.drink [drɪŋk] v喝n饮料

9.tea [tiː] n茶;茶叶

10.tomorrow [tə’mɒrəʊ] adv在明天

11.pool [puːl] n(复数pools)

12shop [ʃɒp] n.商店

13supermarket [‘suːpəmɑːkɪt] n.超级市场

14man [mæn] n.男人;人

15race [reɪs] n.赛跑;竞争

16study [‘stʌdi] v.研究;学习;读书

17state [steɪt] n.国家;州

18American [ə’merɪkən] n.美国人

19any [‘eni] adj.任何的

20other [‘ʌðə(r)] adj.其他的;另外的

21young [jʌŋ] adj.年轻的

22child [tʃaɪld] n.小孩

23miss [mɪs] vt.想念 vt.错过;漏掉

24wish [wɪʃ] v.希望;想要

25delicious [dɪ’lɪʃəs] adj.美味的;可口的

26still [stɪl] adv.更;仍然

 

 

Unit 7 it’s raining!

1rain [reɪn] n.雨;雨水v.下雨;(雨点般)落下

2windy [‘wɪndi] adj.有风的;多风的

3cloudy [‘klaʊdi] adj.多云的;阴天的

4sunny [‘sʌni] adj.阳光充足的;睛朗的

5snow [snəʊ] n.

6weather [‘weðə(r)] n.天气

7cook [kʊk] v.烹调;烧煮

8bad [bæd] adj.坏的;不好的;差的

9park [pɑːk] n.公园

10message [‘mesɪdʒ] n.消息;信息

11him [hɪm] pron.(he的宾格)

12could [kəd aux.可以;能;可能;can的过去式

13back [bæk] n.后面adj.向后的;后面的

14problem [‘prɒbləm] n.问题;难题

15again [ə’ɡen] adv.再;又

16dry [draɪ] adj.干的;干燥的

17cold [kəʊld] adj.冷的;寒冷的

18hot [hɒt] adj.热的;辣的

19warm [wɔːm] adj.温暖的;暖和的

20visit [‘vɪzɪt] v.拜访;参观

21Canada [‘kænədə] n.加拿大

22summer [‘sʌmə(r)] n.夏天;夏季

23sit [sɪt] v.

24juice [dʒuːs] n.果汁

25soon [suːn] adv.不久;很快

26vacation [və’keɪʃn] n.假期;休假

27hard [hɑːd] adj.硬的;困难的

28Europe [‘jʊərəp] n.欧洲;欧盟

29mountain [‘maʊntən] n..山;山脉;高山

30country [‘kʌntri] n.国家;乡村

31skate [skeɪt] v.溜冰;滑冰

32snowy [‘snəʊi] adj.多雪的

33winter [‘wɪntə(r)] n.冬季;冬天

34Russian [‘rʌʃn] adj.俄国的;俄国人的;俄语的

35snowman [‘snəʊmæn] n.雪人

36rainy [‘reɪni] adj.多雨的;下雨的

 

 

Unit 8 is there a post office near here?

1post [pəʊst] n.邮件

2office [‘ɔːfɪs] n.办公室

3hotel [həʊ’tel] n.旅馆;饭店

4restaurant [‘restrɒnt] n.餐馆;饭店

5bank [bæŋk] n.银行

6hospital [‘hɒspɪtl] n.医院

7street [striːt] n.街道;马路

8pay [peɪ] v.支付

9near [nɪə(r)] adv.在附近prep.附近;接近

10across [ə’krɒs] adv.横过;穿过

11front [frʌnt] adj.前面的

12behind prep.之后

13town [taʊn] n.城市;城镇

14around [ə’raʊnd] prep.到处;在附近

15north [nɔːθ] adj.北方的;北的

16along [ə’lɔːŋ] prep.沿着;顺着

17turn [tɜːn] v.翻转;旋转

18right [raɪt] adj. 右边的

19left [left] adj.左边的

20spend [spend] v.花费;浪费

21climb [klaɪm] v.攀登;爬;上升

22road [rəʊd] n.路;道路;途径;方法

23often [‘ɔːfn] adv.经常;时常

24air [eə(r)] n.空气;天空

25free [friː] adj.自由的;免费的

26enjoy [ɪn’dʒɔɪ] v.享受;喜欢

27easily [‘iːzəli] adv.容易地;无疑地

28money [‘mʌni] n.财产;钱;货币

 

 

Unit 9 What does he look like?

1straight [streɪt] adj.直的

2tall [tɔːl] adj.高的

3height [haɪt] n.高度;高处;顶点

4thin [θɪn] adj.薄的;瘦的;稀的

5heavy [‘hevi] adj.重的

6build [bɪld] v.建造;开发;

7tonight [tə’naɪt] n.今晚

8little[‘lɪtl] adj.小的

9cinema [‘sɪnəmə] n.电影院

10glasses [‘glɑːsɪz] n.眼镜

11later [‘leɪtə(r)] adv.后来;稍后

12handsome [‘hænsəm] adj.英俊的

13actor [‘æktə(r)] n.演员;行动者

14actress [‘æktrəs] n.女演员

15person [‘pɜːsn] n.

16nose [nəʊz] n.鼻子

17round [raʊnd] adj.圆的

18face [feɪs] n.

19mouth [maʊð] n.

20eye [aɪ] n.眼睛

21singer [‘sɪŋə(r)]n.歌手

22artist [‘ɑːtɪst] n.艺术家

23put [pʊt] v.放;安置

24each [iːtʃ] pron.每个;个人;个自

25way [weɪ] n.路;路线

26describe [dɪ’skraɪb] vt.描述

27differently [‘dɪfrəntli] adv.不同地

29end [end] n.结束

30real [rɪəl] adj.真实的;真的

 

 

Unit 10 I’d like some noodles.

1noodle [‘nuːdl] n.面条

2beef [biːf] n.牛肉

3potato [pə’teɪtəʊ] n.马铃薯;土豆

4special [‘speʃl] adj.特别的;特殊的

5would [wʊd] aux.将;可能

6yet [jet] adv.还;已经;仍然

7large [lɑːdʒ] adj.大的;大量的

8order [‘ɔːdə(r)] n.订单v.点餐;预定

9size [saɪz] n.大小

10bowl [bəʊl] n.

11meat [miːt] n.

12dumpling [‘dʌmplɪŋ] n.饺子

13fish [fɪʃ] n.鱼;鱼肉

14pancake [‘pænkeɪk] n.薄煎饼

15world [wɜːld] n.世界;地球

16answer [‘ɑːnsə(r)][‘ænsər] n.答案;回答

17different [‘dɪfrənt] adj.不同的

18cake [keɪk] n.蛋糕

19candle [‘kændl] n.蜡烛

20age [eɪdʒ] n.年龄

21blow [bləʊ] v.

22if [ɪf] conj.是否;如果

23will [wɪl] aux.将;愿意

24UK abbr.英国(=United Kingdom)

25candy [‘kændi] n.糖果

26lucky [‘lʌki] adj.幸运的

27popular [‘pɒpjələ(r)] adj.受欢迎的

28idea [aɪ’dɪə] n.主意;想法

 

 

Unit 11 How was your school trip?

1milk [mɪlk]n.奶;牛奶

2cow [kaʊ] n.母牛

3horse [hɔːs] n.

4feed [fiːd] vt.喂养;饲养

5farmer [‘fɑːmə(r)] n.农夫;农民

6quite [kwaɪt] adv.相当;完全

7anything [‘eniθɪŋ] pron.任何事;任何东西

8grow [ɡrəʊ] v.增加;生长

9farm [fɑːm] n.农场

10pick [pɪk] v.拾;捡;挑选

11excelent [‘eksələnt] adj.杰出的;优秀的

12countryside [‘kʌntrisaɪd] n.乡下;农村

13yesterday [‘jestədeɪ] n.昨天;近来

14flower [‘flaʊə(r)] n.

15worry [‘wʌri] vt使烦恼n.担心;烦恼

16luckily [‘lʌkɪli] adv.幸运地;幸亏地

17sun [sʌn] n.太阳

18museum [mju’ziːəm] n.博物馆;展览馆

19fire [‘faɪə(r)] n.

20exciting [ɪk’saɪtɪŋ] adj.令人兴奋的;使人激动的

21lovely [‘lʌvli] adj.可爱的;令人愉快的;好看的

22expensive [ɪk’spensɪv] adj.昂贵的;高价的

23cheap [tʃiːp] adj.便宜的;廉价的

24slow [sləʊ] adj.慢的

25fast [fɑːst] adj.快的;迅速的

26robot [‘rəʊbɒt] n.机器人

27guide [ɡaɪd] n.向导;导游

28gift [ɡɪft] n.礼物;赠品

29everything [‘evriθɪŋ] pron.一切;所有事物

30interested [‘ɪntrəstɪd] adj.感兴趣的

31dark [dɑːk] adj.黑暗的;深色的

32hear [hɪə(r)] v.倾听

 

注册账户
注册后,您将可解锁练习题、知识搜索、等其他学习资料
点击注册
海量的补习资源在等待你!
  • 英语资料
    (单词表,语法表,等等)
  • 微课
  • 练习题
  • 单词发音